برچسب: لغات نامه نگاری انگلیسی

نامه نگاری در انگلیسی 0

نامه نگاری در انگلیسی

اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود. In reply to your letter = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای...