برچسب: بیان نظر در انگلیسی

بیان نظر در انگلیسی 0

بیان نظر

روشهای متفاوت بیان نظر در انگلیسی 🔴Expressing general point of view: 🔹It is (generally) claimed that … 🔹It is (generally) said that … 🔹It is (generally) thought that … 🔹It is (generally) considered that...