زبان آوران بلاگ

بیان نظر در انگلیسی 0

بیان نظر

روشهای متفاوت بیان نظر در انگلیسی 🔴Expressing general point of view: 🔹It is (generally) claimed that … 🔹It is (generally) said that … 🔹It is (generally) thought that … 🔹It is (generally) considered that...

عبارات مفید انگلیسی 0

عبارات مفید – 1

من یک فنجان چای می خوام.. I want a cup of tea ای وانت اِ تی یک فنجان قهوه می خوام.. I want a cup of coffee ای وانت ا کافی ‌ متشکرم! Thank...