دسته: عبارات مفید

بیان تکرار در انگلیسی 0

بیان تکرار در انگلیسی

عبارات مورد استفاده برای بیان تکرار در انگلیسی A few times — چند بار All day — تمام روز All the time — всё время, всегда Almost always — تقریبا همیشه Almost never —...

نامه نگاری در انگلیسی 0

نامه نگاری در انگلیسی

اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود. In reply to your letter = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای...

بیان نظر در انگلیسی 0

بیان نظر

روشهای متفاوت بیان نظر در انگلیسی 🔴Expressing general point of view: 🔹It is (generally) claimed that … 🔹It is (generally) said that … 🔹It is (generally) thought that … 🔹It is (generally) considered that...