نویسنده: نویسنده

بیان تکرار در انگلیسی 0

بیان تکرار در انگلیسی

عبارات مورد استفاده برای بیان تکرار در انگلیسی A few times — چند بار All day — تمام روز All the time — всё время, всегда Almost always — تقریبا همیشه Almost never —...

نامه نگاری در انگلیسی 0

نامه نگاری در انگلیسی

اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود. In reply to your letter = در پاسخ نامه شما To meet a demand = برای...