نامه نگاری در انگلیسی

اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود.

In reply to your letter = در پاسخ نامه شما
To meet a demand = برای برآوردن تقاضا
We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای

We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید
We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود
With reference to = با اشاره به، عطف به

Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما
I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما

Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای
I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
Could you do me a favor with = می توانید یک لطف به من بکنید با
Referring your letter of = در استناد به نامه شما
We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
I am anxious to hear from you about = من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره

We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که
I find it necessary to = من لازم دانستم به
عبارات زیر نمونه هایی از عبارات مورد استفاده در نامه نگاری انگلیسی رسمی می باشد.
To agree with = در موافقت با
As agreed = در تایید

As far as I’m concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) … هستم
As per your request= طبق درخواست شما
In compliance with= در موافقت با، بر طبق
At your convenience= در زمانی که برای شما مقدور است
At your earliest convenience = در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت
To be confident in = برای اطمینان از
On behalf of = به نمایندگی از طرف

Payable in advance = قابل پیش پرداخت
Please allow me = لطفا به من اجازه دهید
Please send us=لطفا برای ما بفرستید
Please send me your instructions = لطفا راهنمایی خود را برای من بفرستید
In case of need= در صورت لزوم
In conformity with = به موجب، بر حسب
Accordingly = در نتیجه، بنابراین
in due time = در موقع خود، در زمان مناسب
Consequently = در نتیجه

 

همچنین بخوانید: جمله ها و عبارت های مورد نیاز در مطب دندان پزشکی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *